Souhlas se zpracováním osobních údajů

uzavřené v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti VIVEA s.r.o., se sídlem Chvalkovická 2359/54, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 019 34 015, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudu v Praze, oddíl C, vložka 213554 (dále jen „VIVEA s.r.o.“ nebo „správce“) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů, které nám dobrovolně poskytnete, například: 

jméno, příjmení, mailová adresa, telefon apod (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), (dále jen „Nařízení“).

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány správcem za účelem realizace závazků publikace textu, zkvalitnění péče o klienta, plnění marketingových činností, zařazení do databáze klientů, účasti ve věrnostním programu zákazníků, účasti na marketingových a společenských akcích, nabízení obchodu nebo služeb společnosti, zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace (dále jen „účel poskytnutých údajů“).

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje za účelem a v rozsahu zde uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do písemného odvolání tohoto souhlasu, příp. do uplynutí deseti let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi mnou a správcem.

Beru na vědomí, že:

mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, mám právo vznést námitku proti zpracování, mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla VIVEA s.r.o. nebo zasláním odhlašovacího e-mailu na adresu info@cestujbezpecne.cz

mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě, společnost VIVEA s.r.o. osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány, mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podání stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, nemám povinnost osobní údaje společnosti VIVEA s.r.o. poskytnout, přičemž pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky, pokud právní předpis nestanoví jinak.

POUČENÍ:

Společnost VIVEA s.r.o. jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsem je jako klient poskytl(a) v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní závazek nebo v souvislosti s jakýmkoli smluvním či jiným právním závazkem uzavřeným mezi mnou a správcem, anebo v rozsahu, v jakém osobní údaje správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak. Takto shromážděné osobní údaje správce zpracovává za následujícími účely: účely obsažené v rámci souhlasu klienta, jednání o smluvním závazku, plnění smlouvy, ochrana životně důležitých zájmů klienta, plnění právních povinností, plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu ochrana práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být společností VIVEA s.r.o. předávány k dalšímu zpracování pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé/příjemci již nepodléhají dalšímu souhlasu. Pokud budou mé osobní údaje poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, lze toto provést pouze za plného dodržování GDPR  zajištěného vzájemnými smlouvami.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele/příjemce. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem poskytl(a) pravdivé a správné údaje, a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného společnosti VIVEA s.r.o., který považuji za srozumitelný a jasný.